راه های کنترل جیغ زدن و پرخاشگری کودکان

راه های کنترل جیغ زدن و پرخاشگری

جیغ زدن کودکان اغلب برای رسیدن به خواسته هایشان و گاهی نیز شیوه بیان خود وشیوه ارتباطی است و گاهی هردو حالت.
براساس سن کودک،جیغ زدن میتواند طبیعی وغیر طبیعی باشد
برخورد والدین واطرافیان بااین پدیده در شکل گیری رفتارهای ارتباطی و ویژگی های شخصیتی کودک تعیین کننده اس وبرخورد نامناسب والدین وضعیت دشواری را می آفریند.رعایت نکات زیر دربرخورد مناسب بااین مشکل مناسب است:

۱.تا قبل از ۱۸ ماهگی به طورطبیعی آواها،جیغ و گریه شیوه ای برای بیان خود و بر قراری ارتباط و جلب توجه دیگران است.

جیغ زدن در این مرحله باشدت ودفعات معمولی ،امری طبیعی است. اما والدین بایدصبور باشند وباشوخی ویاجدی جیغ زدن هارا تقویت نکنداین دوره باکمی دشواری سپری میشود.اگر به صورت افراطی به کودک بی توجه ای شودویا به جیغ زدن کودک افراطی حساس بوده این مرحله طولانی میشود وگاهی درمراحل بعدی که کودک توانایی کلامی پیدامیکند ازجیغ زدن برای جلب توجه وبیان خود استفاده میکن.

۲.رفتارجیغ زدن را تحلیل کنید

از آنجاکه کودک توانایی اولیه بیان خواسته خودازطریق ایماواشاره به کاربردن جملات ابتدایی رانداردممکن است جیغ زدن ،ابرازکودک برای تحمیل خواسته های خود به دیگران باشد وبرای برخود مناسب با آن باید دید کودک در چه زمانی ،به چه دلیلی ،به چه اندازه و چگونه ازاین رفتار استفاده میکند وبه ویژه مشخص شود در هنگام وپایان جیغ زدن واکنش دیگران به این رفتارکودک چیست؟
برای شناخت بیشتر رفتارکودک را طی ۱۰ روز پیگیری وثبت کنید این کار باعث میشود مطالب زیادی از رفتارکودک و واکنش اطرافیان کشف کنید که به درک عمیق تر این وضعیت کمک بسیاری میکند.

۳.مهارت های ارتباطی خود و کودکتان را افزایش دهید

هرچقدر ارتباط والدین باکودک غنی تر وکودک دربیان خواسته اش ماهرترشود،رفتارهای نظیر جیغ زدن کم میشود.مهارت بازی کردن وسرگرم کردن کودک را در خود افزایش دهید.به کودک یاد دهید بااشاره یابیان کلمه های ساده ،خواسته اش رابیان کند.

۴.جیغ زدن را در کودک خود کنترل کنید

یکی از مهم ترین عوامل پرخاشگری وجیغ کودکان، آن است که والدین پس از جیغ زدن و راه انداختن سروصدا در مقابل کودک تسلیم میشوند.جیغ زدن کودک با رسیدن به خواسته اش وبا تغییر وضعیت به نفع او پایان می یابد و کودک یاد میگیرد هرچه بیشتر جیغ بزند مزایا و امتیاز بیشتری به دست می آورد.

۵.به خواسته های معقول ومناسب کودکتان اهمیت دهید

کودکان زیر ۵ سال نیاز فوق العاده ای به توجه و رسیدگی به خواسته های به جا وضروری دارند.که یکی از وظایف والدین محسوب میشود.هرچند ایستادگی در مقابل خواسته های غیر ضروری لازم است اما ضروری تر آن است که والدین توجه خاصی به نیاز های اصلی کودک بکنند وبا گشاده رویی وبدون منت به آن ها پاسخ دهند تا کودک احساس امنیت و محبت والدین رادرک کند.

۶.رفتارهای اتفاقی کودک خود را نادیده بگیرید

برخی از بدرفتاری ها بهانه گیری ها وجیغ زدن ها ازسر بی حوصلگی ،خستگی ویا اتفاقی است.در این شرایط فقط وفقط صبور باشید جیغ زدن باعث تحلیل انرژی میشود وتارهای صوتی ودیافراگم کودک را دچار خستگی می کند بنابراین کودک نمیتواند به مدت طولانی آن را ادامه دهد

۷.به کودک پیام هاو هویت منفی ندهید

گاهی والدین واطرافیان آگاهانه ویا اغلب ،ناآگاهانه به کودک عباراتی مثل:‌/جیغ جیغو/مگه بلندگو قورت دادی/از دستت خسته شدم/
را به کودک خطاب میکنند.این عبارت ها پیام های منفی اند ورفتارمنفی کودک شمارا به ویژگی شخصیتی او تبدیل میکنند

۸.به رفتار های مثبت کودک توجه کنید

تمرکز شما بر روی جیغ زدن ها ورفتار نامناسب کودکتان آرامشتان را برهم میزند واین دغدغه شمارا از رفتار های مثبت او غافل میکند وباعث میشود در هنگام رفتارنامناسبش کنتر جل خود را از دست دهید.به دیگر رفتارهای او توجه کنید وبه آن ها بها دهید.به خصوص هنگامی که آرام است مثلا با آرامش بازی میکند،خواسته هایش را صریح میگوید.
یکی ازرفتارهای مخرب والدین هنگام جیغ زدن کودک فریاد زدن وآرام کردن او با صدای بلند است ودر حالی که خود والدین بافریاد وصدای بلند با کودک صحبت میکنندیااو را تهدید وتنبیه میکنند انتظار دارند کودک آرام باشد.